ကျောင်းဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ

ကျောင်းသို့တက်ရောက်ရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

၁။ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားစာ

၂။ ၁၀တန်းအောင်လက်မှတ်

၃။ အမှတ်စာရင်း

၄။ ကာယကံရှင်မှတ်ပုံတင်

၅။ မိဘ(၂)ပါးမှတ်ပုံတင်

၆။ ဆေးစာ

၇။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာ

RSS
Follow by Email