သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်မာတိကာ

လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း ဒုတိယနှစ်၊ ပို့ချချက်စာအုပ်အမည်များ(DTEd)

ဘာသာရပ်များ

(သင်ပြနည်း)

၁။ ပညာရေးသဘောတရား

၂။ ပညာရေးစိတ်ပညာ

၃။ မြန်မာစာ(သင်)

၄။ အင်္ဂလိပ်စာ(သင်)

၅။ သင်္ချာ(သင်)

၆။ သိပ္ပံ(သင်)

၇။ ပထဝီဝင်(သင်)

၈။ သမိုင်း(သင်)

(စာပေ)

၁။ မြန်မာစာ

၂။ အင်္ဂလိပ်စာ

၃။ သင်္ချာ

၄။ ဓာတုဗေဒ

၅။ ဓာတုဗေဒ(လက်တွေ့)

၆။ ရူပဗေဒ

၇။ ရူပဗေဒ(လက်တွေ့)

၈။ ဇီဝဗေဒ

၉။ ဇီဝဗေဒ(လက်တွေ့)

၁၀။ ပထဝီဝင်

၁၁။ ပထဝီဝင်(လက်တွေ့)

၁၂။ သမိုင်း

၁၃။ ဘောဂဗေဒ

၁၄။ ICT

(ဖွံ့ဖြိုးရေး)

၁။ ကာယပညာ

၂။ ပန်းချီအနုပညာ

၃။ ဂီတအနုပညာ

၄။ စိုက်ပျိုးရေး

၅။ စက်မှုလက်မှု

၆။ အိမ်တွင်းမှု

လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း(PPTT)ပို့ချချက်စာအုပ်

ဘာသာရပ်များ

(သင်ပြနည်း)

၁။ ပညာရေးသဘောတရား

၂။ ပညာရေးစိတ်ပညာ

၃။ မြန်မာစာ(သင်)

၄။ အင်္ဂလိပ်စာ(သင်)

၅။ သင်္ချာ(သင်)

၆။ သိပ္ပံ(သင်)

၇။ အထွေထွေနှင့်လူမှုရေး

(ဖွံ့ဖြိုးရေး)

၁။ ကာယပညာ

၂။ ပန်းချီအနုပညာ

၃။ ဂီတအနုပညာ

၄။ စိုက်ပျိုးရေး

၅။ စက်မှုလက်မှု

၆။ အိမ်တွင်းမှု

အလယ်တန်းဆရာအတတ်စာပေးစာယူသင်တန်းပို့ချချက်စာအုပ်များအမည်

ဘာသာရပ်များ

(သင်ပြနည်း)

၁။ ပညာရေးသဘောတရား

၂။ ပညာရေးစိတ်ပညာ

၃။ မြန်မာစာ(သင်)

၄။ အင်္ဂလိပ်စာ(သင်)

၅။ သင်္ချာ(သင်)

၆။ သိပ္ပံ(သင်)

၇။ ပထဝီဝင်(သင်)

၈။ သမိုင်း(သင်)

(ဖွံ့ဖြိုးရေး)

၁။ ကာယပညာ

၂။ ပန်းချီအနုပညာ

၃။ ဂီတအနုပညာ

၄။ စိုက်ပျိုးရေး

၅။ စက်မှုလက်မှု

၆။ အိမ်တွင်းမှု

ပထမနှစ်ပို့ချချက်စာအုပ်အမည်များ

၁။ Practicum ၊ EDU-1102

လက်တွေ့တန်းပြ

၂။ Reflective Practice and Essential Skills ၊ EDU-1103

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအလေ့အကျင့်နှင့်မရှိမဖြစ်သည့်ကျွမ်းကျင်းမှုများ

၃။ Myanmar ၊ EDU-1104

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(မြန်မာစာ)

၄။ Local Curriculum ၊ EDU-1109

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ဒေသဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း)

၅။ ICT ၊ EDU-1109

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(သတင်းအချက်အလက်

နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ)

၆။ Morality and Civics ၊ EDU-1109

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ)

၇။ Physical Education ၊ Edu-1110

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ကာယပညာ)

၈။ Arts ၊ EDU-1110

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ အနုပညာ(ပန်းချီနှင့်ဂီတ)

၉။ Life Skills ၊ EDU-1110

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)

၁၀။ Educational Studies ၊ EDU-1101

ပညာရေးဘာသာ (မြန်မာလို)

၁၁။ Social Studies ၊ EDU-1108

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ ၊ လူမှုရေးဘာသာ (မြန်မာလို)

၁၂။ Mathematics ၊ EDU-1106

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ ၊ သင်္ချာ (မြန်မာလို)

၁၃။ Science ၊ EDU-1107

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ သိပ္ပံ (မြန်မာလို)

၁၄။ English ၊ EDU-1105

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(အင်္ဂလိပ်စာ)

RSS
Follow by Email