သင်ပြနည်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
1‌ဒေါ်မိမိငယ်ဌာနမှူး-သင်ပြနည်း-သင်ပြနည်း
2ဒေါ်ကြူကြူမွှေးကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
3ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
4ဒေါ်ဌေးဌေးလှိုင်ကထိကပထဝီဝင်သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
5ဒေါ်ခင်မာစိုးကထိကသမိုင်းသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
6ဒေါ်မြသောင်းကထိကပထဝီဝင်သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
7ဒေါ်နုနုဌေးကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
8ဒေါ်နှင်းအိဇင်ကထိကသမိုင်းသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
9ဒေါ်ခင်ချိုလင်းကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
10ဒေါ်မြတ်သဲဆုဝင်းလ/ထကထိကသမိုင်း-သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
11ဒေါ်မိုးသူကျော်လ/ထကထိကသမိုင်း-သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
12ဒေါ်ကေသီခိုင်လ/ထကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
13ဒေါ်သီတာမြင့်လ/ထကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
14ဒေါ်ကေဇင်ကြူဝင်းလ/ထကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
15ဉီးပြည့်ဖြိုးသူလ/ထကထိကပထဝီဝင်သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
16ဒေါ်ယဉ်မွန်သန့်လ/ထကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
17ဦးသန့်ဇင်ဌေးနည်းပြသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
18ဒေါ်သိင်္ဂီခိုင်နည်းပြသင်္ချာ-သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
19ဦးဟိန်းမင်းဖြိုးဝေသော်နည်းပြသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
20ဒေါ်သူသူလင်းနည်းပြသင်္ချာ-သင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
RSS
Follow by Email