ဝိဇ္ဇာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
1‌ဒေါ်ရီရီဝင်းဌာနမှူး-စာပေဝိဇ္ဇာ-ဝိဇ္ဇာ
2ဒေါ်မော်မော်သိန်းကထိကသမိုင်း-စာပေဝိဇ္ဇာ
3ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကြည်ကထိကမြန်မာစာ-စာပေ ဝိဇ္ဇာ
4ဒေါ်အေးအေးဝင်းကထိကမြန်မာစာ-စာပေ ဝိဇ္ဇာ
5ဒေါ်တင်တင်မျိုးကထိကသမိုင်း-စာပေဝိဇ္ဇာ
6ဒေါ်ခင်ထားမြတ်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာ-စာပေဝိဇ္ဇာ
7ဒေါ်ခင်သီတာထွန်းကထိကဘောဂဗေဒဝိဇ္ဇာ
8ဉီးမင်းညီညီဇော်ကထိကအင်္ဂလိပ်-စာပေဝိဇ္ဇာ
9ဒေါ်တင်နီလာထွန်းကထိကဘောဂဗေဒဝိဇ္ဇာ
10ဒေါ်ကေခိုင်မြင့်လ/ထကထိကသမိုင်း-စာပေဝိဇ္ဇာ
11ဒေါ်ဝါဝါမြင့်အောင်လ/ထကထိကသမိုင်း-စာပေဝိဇ္ဇာ
12ဉီးအောင်နိုင်ဉီးလ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်-စာပေဝိဇ္ဇာ
13ဒေါ်မေဝင့်သူလ/ထကထိကမြန်မာစာ-စာပေဝိဇ္ဇာ
14ဒေါ်မြတ်စုဝင်းလ/ထကထိကမြန်မာစာ-စာပေဝိဇ္ဇာ
15ဒေါ်အေးအေးမြင့်လ/ထကထိကပထဝီဝင်-စာပေဝိဇ္ဇာ
16ဦးရဲဝင့်နိုင်လ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်-စာပေဝိဇ္ဇာ
17ဒေါ်အေးသီရိဌေးလ/ထကထိကပထဝီဝင်-စာပေဝိဇ္ဇာ
18ဒေါ်ချိုမာဝင်းလ/ထကထိက‌ဘောဂဗေဒဝိဇ္ဇာ
19ဒေါ်သူဇာယဉ်နည်းပြပထဝီဝင်-စာပေဝိဇ္ဇာ
20ဒေါ်ချိုချိုသဲနိုင်နည်းပြပထဝီဝင်-စာပေဝိဇ္ဇာ
21ဒေါ်အိမွန်ထွန်းနည်းပြဘောဂဗေဒဝိဇ္ဇာ
RSS
Follow by Email