ဘာသာစကားဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
1ဒေါ်ကြည်ဝင်းဌာနမှူး-ဘာသာစကား-ဘာသာစကား
2ဒေါ်အုန်းကြည်ကထိကမြန်မာစာသင်ပြနည်းဘာသာစကား
3ဒေါ်ဌေးဌေးဝမ်းကထိကဘာသာစကား-အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကား
4ဒေါ်စုစုခင်လ/ထကထိကဘာသာစကား-မြန်မာစာဘာသာစကား
5ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ပြုံးလ/ထကထိကဘာသာစကား-မြန်မာစာဘာသာစကား
6ဒေါ်မေစိုးအောင်လ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းဘာသာစကား
7ဒေါ်အေးအေးမာလ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းဘာသာစကား
8ဒေါ်ခင်စုစုဝင်းလ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းဘာသာစကား
9ဉီးကျော်ဇင်မင်းလ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းဘာသာစကား
10ဒေါ်သင်းအိဇာလ/ထကထိကဘာသာစကား-ကွန်ပျူတာဘာသာစကား
11ဉီးထွန်းနိုင်လင်းလ/ထကထိကဘာသာစကား-ကွန်ပျူတာဘာသာစကား
12ဦးဟိန်းထက်ကျော်နည်းပြဘာသာစကား-ကွန်ပျူတာဘာသာစကား
13ဒေါ်ခင်ချမ်းငြိမ်းသူနည်းပြဘာသာစကား-ကွန်ပျူတာဘာသာစကား
14ဒေါ်အေးသန္တာမြင့်နည်းပြဘာသာစကား-ကွန်ပျူတာဘာသာစကား
RSS
Follow by Email