စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများ

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
1ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီကျော်‌ကျောင်းအုပ်ကြီးB.Sc(Hons), M.Ed(Pedagogic Methodology)
2‌ဒေါ်အေးဖြူဇင်ဒုတိယ
ကျောင်းအုပ်ကြီး
M.Sc(Chem),B.Ed(Chem,Eng),
Ph.D(Second Years)
3ဒေါ်မြမြအေးဌာနမှူး(စီမံ)B.Sc(Hons;)M.Sc(Maths;),B.Ed,Credit
4ဒေါ်လေးလေးနိုင်ဌာနမှူး(ဘဏ္ဍာ)B.Sc(Zool:), B.Ed(Chem:,Bio:)
5ဒေါ်သီတာဦးစာကြည့်တိုက်မှူးB.Econ(Stats:), B.Ed(Geo:,Eco:)Credit
စဉ်အမည်ရာထူး
1ဒေါ်ရွှေအိဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)
2ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေးကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
3ဒေါ်ခိုင်သွယ်ဝင်းဌာနခွဲစာရေး
4ဒေါ်မြသက်နှင်းဌာနခွဲစာရေး
5ဒေါ်ကြူကြူအေးဌာနခွဲစာရေး
6ဒေါ်တင်မာဝင်းအကြီးတန်းစာရေး
7ဒေါ်မို့မို့ခိုင်လ/ထစာကြည့်တိုက်(၃)
8ဒေါ်ဇူဇူမြင့်အကြီးတန်းစာရေး
9ဦးသက်ဇော်အကြီးတန်းစာရေး
10ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေးအငယ်တန်းစာရေး
11ဒေါ်ကေသီနှင်းစာရင်းကိုင်-၄
12ဒေါ်နန်းမြင့်ကြိုင်ပစ္စည်းထိန်း-၄
13ဒေါ်ခင်ကျော့ဖြူအငယ်တန်းစာရေး
14ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်အငယ်တန်းစာရေး
15ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ခိုင်အငယ်တန်းစာရေး
16ဒေါ်ထွေးထွေးအောင်အငယ်တန်းစာရေး
17ဒေါ်ခင်မျိုးအေးလ/ထစာကြည့်တိုက်(၄)
18ဦးအေးချမ်းကိုအငယ်တန်းစာရေး
19ဒေါ်မိုမိုကိုရုံးအကူ
20ဒေါ်ဝင်းဝင်းလှိုင်စားပွဲထိုးမှူး(၅)
21ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်းစားဖိုမှူး(၅)
22ဒေါ်နီနီအောင်လုပ်သားစားဖို
23ဒေါ်စန်းလှိုင်မြင့်လုပ်သားစားပွဲထိုး
24ဒေါ်နွဲ့နွဲ့တိုးသန့်ရှင်းရေး
25ဒေါ်မာမာအေးလုပ်သားစားဖို(နေ့စား)
26ဦးတင်ထွန်းလုပ်သားစားဖို(နေ့စား)
27ဦးပေါဝအစောင့်(နေ့စား)
28ဦးထွန်းရာဇာအစောင့်
29ဒေါ်ချိုလွင်လုပ်သားစားပွဲထိုး(နေ့စား)
30ဦးမျိုးမြင့်သန်းအစောင့်(နောက်ခံနေ့စား)
31ဦးစိုးမင်းထွန်းအစောင့်(နောက်ခံနေ့စား)
32ဒေါ်နွယ်နီအေးလုပ်သားစားပွဲထိုး(နေ့စား)
33ဒေါ်အိအိငြိမ်းရုံးအကူ(နောက်ခံနေ့စား)
34ဒေါ်ချိုချိုဝင်းရုံးအကူ(နောက်ခံနေ့စား)
35ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည်ရုံးအကူ(နောက်ခံနေ့စား)
36ဒေါ်စုမြတ်လှိုင်သန့်ရှင်းရေး(နေ့စား)
37ဦးမေတ္တာကျွမ်းကျင်၅စိုက်ပျိုးရေး(နေ့စား)
38ဒေါ်လှလှအောင်ရုံးအကူ(နောက်ခံနေ့စား)
39ဉီးစိုးနိုင်ဉီးလုပ်သားစားဖို(နေ့စား)
40ဉီးထွန်းအေးကျော်အစောင့်(နောက်ခံနေ့စား)
RSS
Follow by Email